Firma Nature Service specjalizuje się w wykonywaniu różnorodnych opracowań środowiskowych i ekspertyz przyrodniczych zarówno na zlecenie instytucji publicznych, jak i prywatnych klientów. Wspomagamy przygotowanie i realizację procesów inwestycyjnych m.in. poprzez doradztwo oraz czynny udział w procesie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wykonując karty informacyjne przedsięwzięć, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, oceny zgodności przedsięwzięć z celami Ramowej Dyrektywy Wodnej, a także przygotowując odpowiednie wnioski i zalecenia dalszego postępowania.

Ponadto wykonujemy inwentaryzacje i monitoringi przyrodnicze oraz ekspertyzy dendrologiczne, świadcząc także usługi nadzoru przyrodniczego realizowanej inwestycji.

Korzystamy z bogatego doświadczenia związanego w praktycznym uczestnictwem w planowaniu ochrony obszarów Natura 2000, inwentaryzacjami przyrodniczymi oraz udziałem w opracowaniu wielu raportów oddziaływania dla obszarów Natura 2000.

 

W Raportach oddziaływania na środowisko należy także przeanalizować wpływ na wody i ustalone dla nich cele środowiskowe. Dokonujemy analiz w tym zakresie, w tym sporządząmy odrębne ekspertyzy odnoszące się do wymogów RDW.

 

 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Zbiornik Nyski PLB160002

13 stycznia br. zawarliśmy umowę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu na wykonanie zadania: Monitoring stanu ochrony gęsi zbożowej Anser fabalis i krzyżówki Anas platyrhynchos  w obszarach Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002 i Zbiornik Otmuchowski PLB160003 – ETAP II.

Przystępujemy do prac terenowych!

 

 

Oferujemy wykonanie kompleksowego nadzoru przyrodniczego inwestycji, a także realizację usług powiązanych takich jak monitoring porealizacyjny, planowanie i nadzór nad kompensacjami przyrodniczymi i in.

 

 

Firma NATURE SERVICE specjalizuje się w inwentaryzacjach przyrodniczych, sporządzaniu raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz konsultingu w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.

 

Oferta:

  • raporty o oddziaływaniu na obszary Natura 2000

  • nadzór przyrodniczy

  • inwentaryzacje przyrodnicze

  • monitoring przyrodniczy

  • oceny zgodności inwestycji z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej

  • ekspertyzy związane z wycinką drzew

  • ochrona przyrody w praktyce - tworzenie oczek wodnych, montaż budek lęgowych, itp.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© NATURE SERVICE Opracowania i ekspertyzy przyrodnicze Wojciech Lewandowski